KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Koncepcja pracy

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Nr 427 „Kraina Radości" w Warszawie przy ul. Radosnej 11 na lata 2017/2021

Misja

Dzieciństwo to okres stawiania fundamentów, czyli intensywnego rozwoju człowieka. To, jakie jest dzieciństwo, zależy przede wszystkim od środowiska, w jakim dziecko się wychowuje i od ludzi, z którymi przebywa. Zadaniem Przedszkola jest stworzenie korzystnego dla dziecka środowiska.
Dom – Rodzic – Dziecko – Nauczyciel – Przedszkole

Wizja

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka. Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
Chcemy rozbudzać w każdym dziecku ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość, chcemy sprawiać, aby czuło się bezpieczne, wysłuchane. Zauważamy jego potrzeby, rozwijamy jego zainteresowania i możliwości intelektualne.
Chcemy stać się zespołem nauczycieli działaczy, fachowców w swojej dziedzinie, instruktorów, ludzi kreatywnych i otwartych na potrzeby dzieci i ich rodziców w zmieniającym się świecie.
„Bądź radosna”, „Bądź pomysłowa”, „Odpowiadaj na wszystkie pytania swojego dziecka”, „Daj mu do działania wartościowy materiał”
Glen Doman „Cicha rewolucja w dziedzinie czytania”.
Współczesne przedszkole, to przede wszystkim placówka szeroko otwarta nie tylko dla dzieci, ale uwzględniająca także potrzeby i oczekiwania rodziców i środowiska.

Dzieci

Niezmiernie ważne jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potrzebami, potencjałem, możliwościami rozwojowymi w relacjach społeczno – kulturowo – przyrodniczych. Naszym zadaniem jako nauczycieli jest wspieranie dzieci, współpraca z rodzicami i wspólne tworzenie procesu dydaktyczno – wychowawczego.
Zadaniem dyrektora Przedszkola nr 427 „Kraina Radości" jest motywowanie nauczycieli do samodoskonalenia w zakresie stosowania jak najlepszych technik obserwacji dzieci, zgłębiania psychologii rozwojowej dziecka, inspirowanie nauczycieli do analizy tego, jak dzieci zdobywają wiedzę i jak dzieciom pomagać w jej rozumieniu.
Podstawa programowa jest realizowana w umysłach naszych dzieci i wtedy dopiero możemy powiedzieć, że zrealizowaliśmy podstawę programową. Poprzez obserwacje proponowanych przez nauczycieli form, treści, metod i sposobu prowadzenia zabaw z dziećmi dyrektor monitoruje realizację treści podstawy programowej, aby była ona realizowana w sposób wyczerpujący i z osiągnięciami w przyswajaniu tych treści przez dzieci.
Nauczyciele są przez dyrektora: wspierani i zachęcani do Tworzenia atmosfery do podejmowania aktywności przez dzieci.
Twórcze przedszkole i kreatywny nauczyciel pozwala dzieciom na szukanie własnych rozwiązań i popełnianie błędów.
Pozwala na decydowanie samodzielnie, a nie decyduje za kogoś.

Pracownicy

Dyrektor kształtuje wśród pracowników Przedszkola nr 427 „Kraina Radości" poczucie, że są zespołem ludzi. Jako zespół tworzą, podejmują działają, aby budować najwyższą jakość pracy przedszkola.
Dyrektor Przedszkola, dba o zespół pedagogiczny, gotowy do podejmowania ciągłego doskonalenia zawodowego, kształtuje właściwe relacje w zespole pracowników, oparte na wzajemnej współpracy i zaufaniu, pamiętając o indywidualnej i grupowej refleksji nad każdym dzieckiem.
Często przypominamy sobie, jaka jest filozofia naszego przedszkola, jak modyfikować koncepcję pracy? Modyfikując Plan Rozwoju Przedszkola dbamy o to, by był on tworzony przez całą społeczność – dyrektora, nauczycieli, rodziców z uwzględnieniem priorytetów władz oświatowych i organu prowadzącego.
Promujemy wartości edukacji włączając w to rodziców, społeczność lokalną, podejmując działania w projektach międzynarodowych.
Nie zapominamy o tym, iż profesjonalny nauczyciel to taki, który uczy innych i uczy się od innych.
Świat szybko się zmienia, to co wiemy i umiemy dziś, może być niewystarczające jutro. Jak się uczyć, aby lepiej zrozumieć świat? Dyrektor przedszkola umiejętnie gospodaruje środkami budżetowymi, szuka możliwości szkoleń bezpłatnych i refundowanych, aby doskonalić nauczycieli zgodnie z wytycznymi polityki oświatowej na dany rok i zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami.
Dobry przykład często idzie z góry. Dyrektor kładzie duży nacisk na samodoskonalenie, szuka nowych rozwiązań, uczestniczy w kursach, szkoleniach, zaprasza ekspertów i mentorów z dziedziny pedagogiki, psychologii, co pozwoli mu zwiększyć wiedzę i umiejętności do podejmowania dobrych decyzji.

Rodzice

Z naszych doświadczeń, współpracy z rodzicami wiemy, iż to, na czym najbardziej im zależy, to:
Rodzic: „Życzliwość, atmosfera pomagająca w rozmowie, atmosfera wiary i zaufania, że nauczyciel naprawdę dużo wie o swoich dzieciach”.
Wiele naszych działań ukierunkowanych jest na stwarzanie rodzicom przemyślanych możliwości uczestniczenia w codziennym życiu przedszkola takich jak: zajęcia otwarte, spotkania integracyjne, warsztaty, włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych (tj. Pasowanie na przedszkolaka, Mikołajki, Wigilia, Bal karnawałowy, Dzień Rodziny, Festyn rodzinny, kiermasze i loterie, inscenizacje, wspólny udział w konkursach), jak również poprzez angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup (tj. m.in. pomoc w przeprowadzaniu drobnych napraw i remontów, sponsorowanie imprez dla dzieci tj., wycieczki, teatrzyki, koncerty, upominki, autoprezentacje dzieci i rodziców); a w codziennej pracy dążenie do jedności oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziców i przedszkola.
Przedszkole nr 427 „Kraina Radości" umożliwia rodzicom wpływ na funkcjonowanie przedszkola.
Istotne jest, aby oczekiwania rodziców były uwzględniane w planowaniu pracy przedszkola. Dyrektor wraz z zespołem nauczycieli tworzy dogodne formy współpracy w tym zakresie – spotkania Rady Rodziców, udział w tworzeniu wspólnych planów, programów (program profilaktyki, wychowawczy, adaptacyjny, plan roczny, plan współpracy w grupach) właściwa organizacja systemu przepływu informacji, dni otwarte.

Środowisko lokalne

Przedszkole, to nie samotna wyspa. Uwzględnianie warunków środowiska lokalnego.
Jako zadanie wiodące, obok innych istotnych zadań dla placówki, przyjęliśmy wprowadzenie do systemu wychowawczo – dydaktycznego promocji otwartości przedszkola. Uważamy, iż dobre przedszkole, to takie, które ma uprzejmą obsługę, spełnia oczekiwania dzieci, rodziców, pracowników przedszkola i społeczeństwa. Dobra współpraca Przedszkola ze środowiskiem lokalnym tj. z innymi przedszkolami, instytucjami, organizacjami, będzie wpływała na tworzenie pozytywnej opinii o Przedszkolu dynamicznie się rozwijającym, otwartym na potrzeby społeczności lokalnej, miejsca, w którym rozwijają się dzieci zgodnie z potrzebami i możliwościami, tworząc poprzez poznanie, zabawę i działanie.

Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna.

Nadzór pedagogiczny jest po to, aby poprawić jakość funkcjonowania przedszkola, po to, aby ono się nieustannie rozwijało i po to, aby pomagać.
Analizujemy, wyciągamy wnioski i nie boimy się tego.
Bardzo ważne są dla nas Konfrontacje zespołu: „Czy analizy i badania są użyteczne dla przedszkola?”.
Ważne jest tworzenie coraz bardziej skutecznych narzędzi badawczych, właściwa analiza wniosków i podejmowanie satysfakcjonujących działań i rozwiązań.

Dyrektor

Cel działania dyrektora: Wskazywanie wizji rozwoju i wspieranie ludzi w dobrym, słusznym działaniu.
Dyrektor Przedszkola nr 427 „Kraina Radości" docenia to, co dobre, dąży do stworzenia dobrze zorganizowanego i zmotywowanego zespołu, odnoszącego sukcesy. Kierując pracą Przedszkola, dyrektor kształtuje kolegialny styl kierowania placówką poprzez zniesienie tradycyjnych barier w stosunkach interpersonalnych często hamujących inwencję nauczycieli i stresujących ich oraz w tworzy wśród pracowników atmosferę opartą na wzajemnej współpracy i zrozumieniu. Tak kierowane przedszkole preferuje następujące wartości : bezpieczeństwo, twórczość, samodzielność.
W zgodzie z treścią realizacji powyższych celów zamierzamy:
• Stworzyć bezpieczne i higieniczne warunki dla funkcjonowania i rozwoju dzieci
• Stworzyć stronę internetową promującą Przedszkole.
• Skutecznie badać losy absolwentów, analizując ich umiejętności zdobyte w Przedszkolu.
• Wystąpić o nadania imienia dla Przedszkola.
• Współpracować ze środowiskiem lokalnym: biblioteką, przedszkolami, szkołami, Centrum Kultury Wilanów, Poradnią psychologiczno – pedagogiczną, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, obiektami sportowymi.
• Stworzyć atrakcyjny programu adaptacyjny dla nowych przedszkolaków.
• Stworzyć najwyższe standardy jakości żywienia dzieci.
• Dzieci pozostające w trudnych sytuacjach losowych, znajdą pomoc dzięki dobrej współpracy dyrektora z instytucjami społecznymi.
• Zadbać o budowanie zaufania rodziców poprzez ich uczestnictwo w uroczystościach przedszkolnych, planach pracy Przedszkola, ewaluacji.
• Wprowadzać jak najwięcej metod aktywizujących na zajęciach z udziałem dzieci, dostosowanych do ich możliwości.
• Poszerzać zakres profilaktyki zdrowotnej w przedszkolu.
• Zapewniać wysoką jakość bezpieczeństwa w pomieszczeniach przedszkolnych.
• Współpracować z organem prowadzącym.
• Podzielić zadania kierownicze i utrzymać zaangażowanie pracowników, dbać o zmienność zadań, które mają wykonywać, delegować uprawnienia.
• Tworzyć programy wychowawcze wg potrzeb dzieci.
• Tworzyć jak najlepszą ofertę zajęć dodatkowych ( Zajęcia z logopedą i psychologiem. Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich dzieci przez nauczycielki. Nauczanie j. obcych przez nauczycielki. Nawiązanie współpracy z instruktorem zajęć muzycznych prowadzonych na wysokim poziomie.)
• Zainicjować warsztatową formę prowadzenia zebrań i zajęć otwartych z rodzicami.

Dokument Koncepcji pracy P427 /DOC/